در حاشیه اولین دادگاه بابک زنجانی

عرفان کوچاری

اولین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی, متهم دو میلیارد یورویی به ریاست قاضی صلواتی صبح امروز شنبه ۱۱ مهر بدون حضور رسانه های تصویری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد. این جلسه با قرائت ۶۵ صفحه از کیفر خواست ۲۳۷ صفحه ای به پایان رسید.

حاشیه اولین دادگاه بابک زنجانی
حاشیه اولین دادگاه بابک زنجانی
حاشیه اولین دادگاه بابک زنجانی
حاشیه اولین دادگاه بابک زنجانی
حاشیه اولین دادگاه بابک زنجانی
حاشیه اولین دادگاه بابک زنجانی
حاشیه اولین دادگاه بابک زنجانی
حاشیه اولین دادگاه بابک زنجانی
خروج خودروی حامل بابک زنجانی از محل دادگاه
خروج خودروی حامل بابک زنجانی از محل دادگاه
خروج خودروی حامل بابک زنجانی از محل دادگاه
خروج خودروی حامل بابک زنجانی از محل دادگاه