بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان

حسین حیدرپور ، سیدمحمود حسینی

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، حجاج و خانواده تعدادی از جانباختگان فاجعه منا صبح امروز شنبه ۱۱ مهرماه از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) وارد کشور شدند.

بازگشت وزیر بهداشت از عربستان
بازگشت وزیر بهداشت از عربستان
بازگشت وزیر بهداشت از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان
بازگشت خانواده جانباختگان فاجعه منا از عربستان