کاریکاتور/ پرچم ملی فلسطین در سازمان ملل متحد

برافراشته شدن پرچم ملی فلسطین در سازمان ملل متحد برای اولین بار

کاریکاتور/ پرچم ملی فلسطین در سازمان ملل متحد