برافراشته شدن پرچم ملی فلسطین در سازمان ملل متحد برای اولین بار

1 / 1


بلیط قطار