عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه

فرزاد منتی

عمامه گذاری طلاب مدرسه امام خمینی(رة) کرمانشاه توسط آیت الله شیخ حسن ممدوحی نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو ممتاز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ظهر امروز در مسجد بروجردی این شهر برگزار شد.

عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه
عمامه گذاری طلاب جوان در کرمانشاه