مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان

علیرضا وثیق انصاری

مراسم اعطای « اعتبارنامه شهر جهانی صنایع دستی » به اصفهان، صبح شنبه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و غدا هیجاوی رئیس شورای صنایع دستی آسیا و اقیانوسیه برگزار شد.

مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان
مراسم اعطای اعتبار نامه ی شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان