دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی و مرحوم احمد حاتمی

سیدمحمود حسینی

سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است و همچنین با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شدند دیدار کرد.

دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
همسر غضنفر رکن آبادی
دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
دیدار سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد
دیدار سردار نقدی با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شد