25 / 1

سیدمحمود حسینی

سردار نقدی با خانواده غضنفر رکن آبادی که در حادثه منا مفقود شده است و همچنین با خانواده مرحوم احمد حاتمی که در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام فوت شدند دیدار کرد.

بلیط قطار