صدای تسنیم - درآمد عربستان از حجاج ایرانی چقدر است ؟

آمار ها نشان میدهد که تعداد زائران ایرانی خانه خدا حتی در شرایطی که حج عمره با بالاترین ظرفیت در جربان بود کمتر از تعداد مسافرت ایرانی ها به کشورهای همسایه غربی و جنوب خلیج فارس است .

درآمد عربستان از حجاج ایرانی چقدر است ؟

پرواز خارجی