خط آزاد - یارانه تولید در چاه ویل خودروسازان

به تازگی توافقنامه ای بین دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسیده که بر اساس آن قرار شد تا ۲۰۰ میلیارد تومان از یارانه تولید در اختیار خودروسازان قرار گیرد.

خط آزاد - یارانه تولید در چاه ویل خودروسازان

پرواز خارجی