تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز

مسعود فردی انور

تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز
تشییع شهید مدافع حرم وحید نومی گلزار- تبریز