لحظه موشکباران اردوگاه منافقین

مقر استقرار عناصر گروه تروریستی - صهیونیستی منافقین خلق در اردوگاه لیبرتی واقع در حاشیه شمال شرقی فرودگاه بغداد هدف موشک باران مجاهدین عراقی قرار گرفت که طی آن ۲۰۰ تن از منافقین کشته و زخمی شدند.

لحظه موشکباران اردوگاه منافقین