تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه

فرزاد منتی

پیکر مطهر شهید مدافع حرم«ابوذر امجدیان» امروز با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان سنقر و کلیایی تشییع شد.

تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه
تشییع شهید ابوذر امجدیان - کرمانشاه