نجات فوک خزری - گلستان

محمدمهدی امیا

فوک خزری از جمله پستاندارانی است که طی سالیان گذشته در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.با همکاری بخش ماهیان خاویاری استان گلستان صیادان منطقه فوک های صید شده را تحویل مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری (لنی هارت) داده و پس از نمونه برداری آزاد میشوند.

اعزام متخصصان مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری برای نمونه برداری از فوک های صید شده
منطقه صیادی در استان گلستان
اعزام متخصصان مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری برای نمونه برداری از فوک های صید شده
اعزام متخصصان مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری برای نمونه برداری از فوک های صید شده
اعزام متخصصان مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری برای نمونه برداری از فوک های صید شده
منطقه صیادی در استان گلستان
اعزام متخصصان مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری برای نمونه برداری از فوک های صید شده
با همکاری بخش ماهیان خاویاری استان گلستان صیادان منطقه فوک های صید شده را تحویل مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری داده و پس از نمونه برداری آزاد میشوند
منطقه صیادی در استان گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
منطقه صیادی در استان گلستان
منطقه صیادی در استان گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
با همکاری بخش ماهیان خاویاری استان گلستان صیادان منطقه فوک های صید شده را تحویل مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری داده و پس از نمونه برداری آزاد میشوند
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان
نجات فوک خزری - گلستان