مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)

سیدمحمود حسینی

مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
پدران شهیدان امین کریمی و عبدالله باقری
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
دختر شهید مدافع حرم عبدالله باقری
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
پدران شهیدان امین کریمی و عبدالله باقری
دختر شهید مدافع حرم عبدالله باقری
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)
مراسم یادبود دو شهید مدافع حرم عبدالله باقری و امین کریمی در سپاه انصار المهدی(عج)