کاریکاتور/ ۹۹ درصد !!!

دارایی یک درصد از مردم جهان با دارایی ۹۹ درصد دیگر برابر است.

کاریکاتور/ 99 درصد !!!