دارایی یک درصد از مردم جهان با دارایی ۹۹ درصد دیگر برابر است.

1 / 1


بلیط قطار