آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار رئیس جمهوری ونزوئلا با رئیس جمهور

حسین ظهروند

ورود نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و حسن روحانی رئیس جمهور ایران به محل دیداردیدار نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با حسن روحانی رئیس جمهور ایراندیدار نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با حسن روحانی رئیس جمهور ایرانورود نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و حسن روحانی رئیس جمهور ایران به محل دیداردیدار نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با حسن روحانی رئیس جمهور ایراننیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلادیدار نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با حسن روحانی رئیس جمهور ایراندیدار نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با حسن روحانی رئیس جمهور ایراندیدار نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با حسن روحانی رئیس جمهور ایران
فلای تو دی