خط آزاد - خیانت و روابط مثلثی، مهمان خانه های ایرانی

این روزها خانه های ایرانی میزبان محصولات آمریکایی است، آن چنان که هرچه نت فیلیکس و فاکس و استار پخش میکنند هفته بعد در اختیار ایرانی هاست. محصولاتی که درآنها رابطه جنسی و تجاوز و سلاخی یک جا به مخاطب نشان داده می شود.

خط آزاد - خیانت و روابط مثلثی، مهمان خانه های ایرانی

پرواز خارجی