درد مشترک - مقبولیت فرهنگ غرب حتی در خاستگاهش تنزل یافته

تحقیر فرهنگهای غنی و اهانت به محترم‌ترین بخشهای آنها در حالی صورت میگیرد که فرهنگ جایگزین، به‌هیچ‌وجه از ظرفیت جانشینی برخوردار نیست.

درد مشترک - مقبولیت فرهنگ غرب حتی در خاستگاهش تنزل یافته

پرواز خارجی