پزشک ایرانی پولدارتر است یا خارجی ؟

هزینه های بالای پزشکی آن چنان درد بیماری را از سر بیماران پرانده که دیگر کسی به شکاف درآمدی پزشک و بیمار توجه نمی کند! کسی چه می داند شاید قصه این روزهای درمان در ایران همان ضرب المثل سواره از پیاده خبر نداره است.

پزشک ایرانی پولدارتر است یا خارجی ؟

پرواز خارجی