مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار

حسین ظهروند

جام یلدا بین تیم های فوتبال رده سنی نوجوانان، انجمن حمایت از کودکان کار، خانه کودک شوش، خانه کودک ناصر خسرو و جمعیت امام علی (ع) در سالن هندبال فدراسیون هندبال برگزار شد.

مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
 محمد پنجعلی پیشکسوت فوتبال تیم پرسپولس و تیم ملی
اهدا جایزه توسط محمد پنجعلی پیشکسوت فوتبال تیم پرسپولس و تیم ملی
اهدا جایزه توسط محمد پنجعلی پیشکسوت فوتبال تیم پرسپولس و تیم ملی
اهدا جایزه توسط محمد پنجعلی پیشکسوت فوتبال تیم پرسپولس و تیم ملی
اهدا جایزه توسط محمد پنجعلی پیشکسوت فوتبال تیم پرسپولس و تیم ملی
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار
عکس یادگاری تیم جمعیت حمایت از کودکان کار با محمد پنجعلی پیشکسوت فوتبال تیم پرسپولس و تیم ملی
مسابقه فوتبال چهارجانبه جام یلدا برای کودکان کار