خط آزاد - اگر ۹ دی نبود ...

آنهایی هم که با نه دی مخالف هستند این روزها وقتی به سرنوشت سوریه و عراق نگاه می کنند لحظه ای به فکر می روند، آنهایی که منصف باشند واقعیت را با توجه به شرایط امروز منطقه می سنجند.

خط آزاد - اگر 9 دی نبود ...

پرواز خارجی