تشییع پیکر مادر شهید پلارک

محمد اخلاقی

مراسم تشییع پیکر مادر شهید پلارک صبح امروز جمعه ۱۶ بهمن ماه با حضور عموم مردم تهران از مقابل منزل این شهید برگزار شد.

تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک
تشییع پیکر مادر شهید پلارک