چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

محمد دلکش

شیلا خداداد وفرزین سرکارات در مراسم فرش قرمز فیلم کفش های من کو؟
عوامل فیلم سینمایی کفش های من کو ؟
مجید مظفری،علیرضا زرین دست و کیومرث پوراحمد در مراسم فرش قرمز فیلم سینمایی کفش های من کو؟
عوامل فیلم سینمایی (کفش های من کو ؟)در پردیس سینمایی ملت
عوامل فیلم سینمایی (کفش های من کو ؟ )در پردیس سینمایی ملت
سعید راد بازیگر سینما در پایان مراسم فرش قرمز و اکران فیلم سینمایی کفش های من کو؟
نگار عابدی از بازیگران فیلم آب نبات چوبی در مراسم فرش قرمز این فیلم در پردیس سینمایی ملت
عکس یادگاری عوامل فیلم سینمایی آب نبات چوبی
عوامل فیلم سینمایی آب نبات چوبی در پردیس سینمایی ملت
عوامل فیلم سینمایی آب نبات جوبی
رضا کیانیان پس از نمایش فیلم کفش های من کو؟
محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
وحید طالب لو و رضا یزدانیان در مراسم فرش قرمز فیلم ابد و یک روز در پردیس سینمایی ملت
مجید مظفری مدیر کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر
عوامل فیلم سینمایی ابد و یک رو ز
کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر
عوامل فیلم سینمایی ابد و یک روز
نوید محمد زاده بازیگر فیلم سینمایی ابد و یک روز در مراسم فیلم فرش قرمز این فیلم در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت
عکس یادگاری عوامل فیلم سینمایی ابد و یک روز در غرفه خیریه کتایون ریاحی در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر
عوامل فیلم سینمایی ابد و یک روز در مراسم فرش قرمز این فیلم در پردیس سینمایی ملت
نوید محمد زاده،پیمان معادی و کتایون ریاحی در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر
چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت
چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت