مراسم وداع و تشییع شهید مدافع حرم سعید علیزاده در دامغان

جواد رمضانیان

مراسم وداع و تشییع شهید مدافع حرم سعید علیزاده در دامغان
مراسم وداع و تشییع شهید مدافع حرم سعید علیزاده در دامغان
مراسم وداع و تشییع شهید مدافع حرم سعید علیزاده در دامغان
مراسم وداع و تشییع شهید مدافع حرم سعید علیزاده در دامغان
مراسم وداع و تشییع شهید مدافع حرم سعید علیزاده در دامغان
مراسم وداع و تشییع شهید مدافع حرم سعید علیزاده در دامغان
مراسم وداع و تشییع شهید مدافع حرم سعید علیزاده در دامغان
مراسم وداع و تشییع شهید مدافع حرم سعید علیزاده در دامغان
بلیط قطار