آخرین اخبار | آرشیو اخبار

همایش منتخبین اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهم

حامد ملک‌پور

همایش منتخبین مرحله اول و نامزدهای مرحله دوم ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهم صبح امروز شنبه با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا عارف در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.

محمدرضا عارف در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمالیاس حضرتی و محسن مهرعلیزاده در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمالهه کولایی در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممحسن مهرعلیزاده در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمپروانه سلحشوری در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمورود اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمورود اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمهمایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهماکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا عارف در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسیده فاطمه حسینی در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا عارف در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمالیاس حضرتی، سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمهمایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممحمدرضا عارف و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسخنرانی الهه کولایی در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهماکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا عارف در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمهمایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهماکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسخنرانی حسین مرعشی در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهماکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمهمایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمهادی غفاری و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمهمایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمهمایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمهمایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممحمدرضا عارف در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهماکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا عارف و مصطفی کواکبیان در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهماکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممحمدرضا عارف در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممحمود واعظی وزیر ارتباطات در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسخنرانی مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمالیاس حضرتی، محمدرضا عارف، مصطفی کواکبیان و محمود واعظی وزیر ارتباطات در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسخنرانی محمود واعظی وزیر ارتباطات در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممصطفی کواکبیان و عبدالواحد موسوی لاری در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممحمود واعظی وزیر ارتباطات در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممحمدرضا عارف در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسهیلا جلودارزاده در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسخنرانی محمدرضا عارف در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمهمایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهمسخنرانی بهروز نعمتی در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممحمدرضا عارف در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهممحمدرضا عارف در همایش منتخبین ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مجلس دهم
فلای تو دی