آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر - ۱

حامد ملک‌پور

کارگاه آموزشی فیلم‌سازی محمدعلی سجادی در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزشی فیلم‌سازی محمدعلی سجادی در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربهرام رادان در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرمحمود کلاری در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرپانته‌‌آ پناهی‌ها و طناز طباطبایی بازیگران فیلم اروند در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرسعید آقاخانی بازیگر فیلم اروند در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرشهرام مکری و الکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربهرام رادان در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرسومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرطناز طباطبایی بازیگر فیلم اروند در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرعوامل فیلم اروند در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرعوامل فیلم اروند در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرپوریا آذربایجانی کارگردان فیلم اروند در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرپانته‌‌آ پناهی‌ها، طناز طباطبایی بازیگران فیلم اروند و سیدرضا میرکریمی در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربهرام رادان و کارن همایونفر در سالن نمایش فیلم اروندپانته‌آ پناهی‌ها بازیگر فیلم اروند در سالن نمایش فیلمپوریا آذربایجانی کارگردان و سعید آقاخانی بازیگر فیلم اروند در سالن نمایش فیلمطناز طباطبایی بازیگر فیلم اروند در سالن نمایش فیلممهرداد صدیقیان، بهرام رادان و کارن همایونفر در سالن نمایش فیلم اروندبهرام رادان در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربهرام رادان در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرسعید آقاخانی، طناز طباطبایی و پانته‌‌آ پناهی‌ها بازیگران فیلم اروند در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرسعید آقاخانی و مهرداد صدیقیان بازیگران فیلم اروند در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزشی فیلم‌سازی همایون اسعدیان در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزشی فیلم‌سازی همایون اسعدیان در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرناصر هاشمی بازیگر، سعید ملکان تهیه‌کننده و احسان بیگلری کارگردان فیلم برادرم خسرو در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرسعید ملکان تهیه‌کننده و احسان بیگلری کارگردان فیلم برادرم خسرو در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرناصر هاشمی بازیگر فیلم برادرم خسرو در سومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر
الی گشت