نخل های بی سر

علی شکیبا

سالهاست که نخلهای بی سر نمادی جدا نشدنی و یادگار سالهای حماسه در خرمشهر هستند. نمادی که یاد آور روز آزادی خرمشهر و تغییر شرایط نبرد در جبهه های جنگ بود.

نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر
نخلهای بی سر