چندگانه سازی سینمای ایرانی؛ موفق یا ناکام

چندگانه سازی در سینمای جهان به یک رویه تبدیل شده، رویه ای که برای غولهای فیلم سازی دنیا تا به امروز فروش خوبی هم درپی داشته.چند سالی می شود که سینمای ایران هم چندگانه ساز شده ، حالا همه می پرسند که چندگانه سازی در سینمای ایران موفق بوده یا خیر.

چندگانه سازی سینمای ایرانی؛ موفق یا ناکام