رزمایش الی بیت المقدس ۲۹ در کویر مرنجاب

علی خدایی