آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری فیلم سینمایی فروشنده

حامد ملک‌پور

نشست خبری فیلم سینمایی فروشنده با حضور اصغر فرهادی کارگردان و شهاب حسینی و ترانه علیدوستی بازیگران این فیلم شامگاه دوشنبه ۱۰ خرداد در خانه همایش برگزار شد.

ورود شهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده به نشست خبریورود شهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده به نشست خبریورود شهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده به نشست خبریورود شهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده به نشست خبریورود شهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده به نشست خبریسلفی شهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده با یکی از مردمورود ترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده به نشست خبریورود ترانه علیدوستی بازیگر و اصغر فرهادی کارگردان فیلم سینمایی فروشنده به نشست خبریشهاب حسینی بازیگر فیلم سینمایی فروشندهاصغر فرهادی کارگردان فیلم سینمایی فروشندهترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشندهورود اصغر فرهادی کارگردان فیلم سینمایی فروشنده به نشست خبریشهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر در نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهشهاب حسینی بازیگر و اصغر فرهادی کارگردان در نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده در نشست خبریشهاب حسینی بازیگر و اصغر فرهادی کارگردان در نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهشهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر در نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهاصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر در نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده در نشست خبریشهاب حسینی بازیگر و اصغر فرهادی کارگردان در نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهشهاب حسینی بازیگر فیلم سینمایی فروشندهشهاب حسینی بازیگر و اصغر فرهادی کارگردان در نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده در نشست خبریشهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر در نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهمحمد اطبایی فعال بخش بین‌المللی سینما و شهاب حسینی بازیگر فیلم سینمایی فروشندهنشست خبری فیلم سینمایی فروشندهشهاب حسینی بازیگر و اصغر فرهادی کارگردان در نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهترانه علیدوستی بازیگر فیلم سینمایی فروشنده در نشست خبریشهاب حسینی بازیگر و اصغر فرهادی کارگردان در نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهشهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر در پایان نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهشهاب حسینی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر در پایان نشست خبری فیلم سینمایی فروشندهاصغر فرهادی کارگردان و ترانه علیدوستی بازیگر در پایان نشست خبری فیلم سینمایی فروشنده
فلای تو دی