نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه

نشست سه‌ جانبه سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع جمهوری فدراسیون روسیه و سپهبد فهد جاسم الفریج وزیر دفاع جمهوری عربی سوریه ویژه مبارزه با تروریسم در تهران برگزار شد.

نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه
نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران ، روسیه و سوریه