آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

فلوجه پس از آزادی

سیدمحمود حسینی

تعداد نیروهاى شرکت‌کننده در عملیات آزادسازى فلوجه بیش از ۳۰ هزار نفر بود که سه هزار نفر از آن‌ها را جنگجویان عشایر عامریه و فلوجه تشکیل مى‌دادند. نیروهاى داوطلب مردمى (حشد الشعبى) با حدود ۲۰هزار نفر در عملیات آزادسازى این شهر مشارکت داشتند.پس از آزادی کامل فلوجه ، نبرد آزادسازی مناطق و روستاهای حومه‌های غربی شهر فلوجه آغاز شده است.

فلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادیفلوجه پس از آزادی
فلای تو دی