افتتاح مرحله چهارم پروژه های حاشیه شهر مشهد

نیما نجف‌زاده

افتتاح مرحله چهارم پروژه های حاشیه شهر مشهد
افتتاح مرحله چهارم پروژه های حاشیه شهر مشهد
افتتاح مرحله چهارم پروژه های حاشیه شهر مشهد
افتتاح مرحله چهارم پروژه های حاشیه شهر مشهد
افتتاح مرحله چهارم پروژه های حاشیه شهر مشهد
افتتاح مرحله چهارم پروژه های حاشیه شهر مشهد
افتتاح مرحله چهارم پروژه های حاشیه شهر مشهد
افتتاح مرحله چهارم پروژه های حاشیه شهر مشهد