ورود کاروان زیر سایه خورشید به کرمانشاه

فرزاد منتی