رئیس قوه‌قضائیه گفت: چشم دوختن به برجام برای حل مسائل کشور راه صحیحی نیست و همه قوا باید برای تقویت سرمایه گذاری های داخلی و تبلور تولید و ایجاد اشتغال در کشور دست به دست هم بدهند.

1 / 1


بلیط قطار