برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل

باشگاه خبرنگاران پویا

شرکت‌های خدماتی تخلیه چاه در شهر به یک معضل اجتماعی تبدیل شده‌اند و خانه‌ای نیست که شماره تلفن آن‌ها بر در منازل درج نشده باشد و حال اگر هر کسی بخواهد یک ساعت صرف تمیز کردن دیوار منزلش کند، میلیون‌ها ساعت به اضافه مواد شوینده و آب مصرف می‌کند. شهروندان می‌توانند مطابق ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها، از نصب برچسب های تبلیغاتی بر در و دیوار منازل مسکونی خود شکایت و طلب خسارت کنند.

برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل
برچسب تبلیغاتی ؛ تابلوی ورودی منازل