دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با وزیر کشور

حامد ملک‌پور

استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) صبح امروز یکشنبه ۱۴ شهریور با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قبل از دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا)
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قبل از دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا)
دیدار استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
دیدار استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
دیدار استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
دیدار استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
دیدار استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
دیدار استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) در دیدار با وزیر کشور
هیئت همراه معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) در دیدار با وزیر کشور
دیدار استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا)
دیدار استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
استفان اوبراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور انسان دوستانه (اوچا) در دیدار با وزیر کشور