بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل

مهین محمدزاده

روستای ریگ موری شهرستان زابل ، در نزدیکی مرز افغانستان واقع شده. این روستا که روزگاری سرسبز و تالابی پر از آب داشته است و شغل اصلی مردمانش صیادی و کشاورزی بوده ، اکنون به روستایی تبدیل شده است که بیشتر اهالیش مهاجرت کرده اند و جز خاک وریزگرد چیزی در آن دیده نمی شود .

بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل
بحران ریزگرد ها در روستای ریگ موری - زابل