نشست خبری مدیر عامل بانک توسعه صادرات

محمدعلی مریزاد

نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات صبح امروز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
نشست خبری دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات