آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد

نیما نجف‌زاده

آیین رونمایی از بخش اردو و دفتر تخصصی شبه‌قاره خبرگزاری تسنیم روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ در مشهد برگزار شد.در این مراسم تعدادی از مقامات ایران و پاکستان، مدیران خبرگزاری تسنیم، رسانه‌ها و فرهیختگان دو کشور حضور داشتند.

آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد
آیین افتتاح ( دفتر تخصصی شبه‌قاره ) خبرگزاری تسنیم - مشهد