پوستر/ اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی

امام خامنه‌ای: فعالیت اقتصادی باید به مردم داده شود.

پوستر/ اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی