بر افراشته شدن پرچم ایران در دهکده بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶

فواد اشتری

بر افراشته شدن پرچم ایران در دهکده بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶