نماز عید قربان - دانشگاه تهران

محمدعلی مریزاد

نماز عید سعید قربان صبح امروز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه به امامت آیت‌الله سیداحمد خاتمی در دانشگاه تهران برگزار شد.

نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
سخنرانی دبیر کل حرکة النجباء عراق، شیخ اکرم الکعبی پیش از نماز عید قربان
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران
نماز عید قربان - دانشگاه تهران