نماز عید قربان در سراسر کشور

شهرهای :مشهد ،قم ،کیش،کردستان و زاهدان