مسابقات عملیاتی آتش نشانی فرودگاه های کشور

سید حسین تهوری

مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور در کیش برگزار شد.

مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
مسابقات عملیاتی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور