خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی

شهید مجتبی گل محمدی در سال ۱۳۴۰ چشم به جهان گشود و پس از اخذ مدرک دیپلم به جبهه اعزام شد و در سال ۵۹ در اهواز به درجه رفیع شهادت نائل شد.

بیان خاطرات توسط برادر شهید گل محمدی
قاب عکس پدر شهید گل محمدی که فوت شده است
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
حضور مقام معظم رهبری در منزل شهید گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی
خاطرات سرخ ایثار/ شهید مجتبی گل محمدی