حضور رئیس فدراسیون جهانی شطرنج در خبرگزاری تسنیم

حسین ظهروند

حضور رئیس فدراسیون جهانی شطرنج در خبرگزاری تسنیم

کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج و مهرداد پهلوان زاده، رئیس فدراسیون شطرنج ایران
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج
مهرداد پهلوان زاده، رئیس فدراسیون شطرنج ایران
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج در خبرگزاری تسنیم
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج
مهرداد پهلوان زاده، رئیس فدراسیون شطرنج ایران
حضور رئیس فدراسیون جهانی شطرنج در خبرگزاری تسنیم
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج در خبرگزاری تسنیم
حضور رئیس فدراسیون جهانی شطرنج در خبرگزاری تسنیم
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج در خبرگزاری تسنیم
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج در خبرگزاری تسنیم
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج
کرسان ایلیومژینوف رئیس فدراسوین جهانی شطرنج در خبرگزاری تسنیم