چهارشنبه ، پنجم آبان

فؤاد اشتری

عکس های پیش رو ،از اتفاقات روزمره شهر تهران در روز چهارشنبه پنجم آبان و توسط تلفن همراه گرفته شده است

چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان
چهارشنبه ، پنجم آبان